Tubes . Laser . Coils

KONTAKTUJTE NÁS

+420 545 429 420

.

Whistleblowing

OZNÁMENÍ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Společnost 1CSC a.s. je na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“) povinným subjektem, který má povinnost mít zavedený tzv. vnitřní oznamovací systém. Tento systém zahrnuje proces upozornění na protiprávní jednání, prošetření takového oznámení a případné přijetí nápravného opatření. 

Kdo může podat oznámení?

Oznámení může učinit osoba, která u společnosti 1CSC a.s., byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost s tím, že společnost 1CSC a.s. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Co musí oznámení obsahovat?

V oznámení je třeba uvést jméno a příjmení oznamovatele, datum narození a kontaktní údaje, popis případu se všemi podstatnými informacemi a je-li to možné, připojit podklady dokládající uvedená tvrzení tak, aby bylo možné důvodnost oznámení řádně posoudit. V oznámení je nutné sdělovat pouze pravdivé informace. Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem dle Zákona.

Jakým způsobem lze oznámení podat?

Oznámení se podává u příslušné osoby.

Příslušnou osobou je Mgr. Radka Lvová.

 Oznámení lze učinit:

  • telefonicky nebo prostřednictvím hlasové zprávy na telefonní číslo: +420 724 126 483
  • e-mailem na e-mailovou adresu příslušné osoby: whistleblowing@1csc.cz
  • písemně příslušné osobě na adresu: Belgická 196/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (na obálku uveďte „Neotvírat, whistleblowing“)
  • osobně u příslušné osoby (v takovém případě kontaktujte příslušnou osobu využitím kteréhokoliv z výše uvedených kontaktů)

 Jaký je postup po podání oznámení?

 Do 7 dnů od doručení oznámení příslušná osoba potvrdí oznamovateli přijetí oznámení, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí vyrozuměn nebyl nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

 Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Ve skutkově nebo právně složitých případech lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

 Jsou jiné způsoby podání oznámení?

Oznámení lze učinit také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti na stránkách Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Oznamovatel si může sám zvolit, který systém pro podání svého oznámení zvolí. V případě, že oznamovatel není spokojen s výsledky posouzení jeho oznámení příslušnou osobou, může oznámení podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

Oznamovatel může oznámení protiprávního jednání uveřejnit, např. ve sdělovacích prostředcích, na sociálních sítích, avšak pouze za podmínek stanovených v § 7 odst. 1 písm. c) Zákona.